Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej
Wiśniowa 76a
38-124 Wiśniowa
tel/fax: 17 2776-777
e-mail: wisgim@poczta.onet.pl


Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej. 1. Uczniowie Gimnazjum mają obowiązek realizowania projektów na podstawie § 21a Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.(Dz.U. Nr 156, poz.1046).
 2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów, wykraczać poza te treści, może mieć także charakter interdyscyplinarny.
 3. Dyrektor szkoły, w uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających uczniowi udział w realizacji projektu, na pisemną prośbę rodziców, może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w projekcie pisze się „zwolniony” lub „zwolniona”
 5. Projekt edukacyjny jest realizowany do końca I półrocza klasy III.
 6. Zakresy tematyczne projektu ustalają nauczyciele w zespołach przedmiotowych i wychowawczym.
 7. W roku szkolnym 2011/2012 zakres tematyczny projektów będzie udostępniony uczniom w terminie do 30 listopada 2011 r.
 8. Jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
 9. Opiekunami projektu są nauczyciele w zależności od tematyki projektu.
 10. Obowiązkiem nauczyciela–opiekuna projektu jest:
  • omówienie z uczniami zakresu tematycznego wybranego projektu,
  • koordynowanie przydziału uczniów do poszczególnych zespołów projektowych,
  • opracowanie karty projektu i innych dokumentów( kontrakt, arkusz oceny projektu, narzędzia ewaluacji, kryteria oceny projektu, instrukcja realizacji projektu),
  • prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,
  • monitorowanie jego realizacji oraz przekazanie listy uczniów realizujących projekt poszczególnym wychowawcom,
  • ocena projektu we współpracy z nauczycielami , którzy wspomagają jego realizację wg skali podanej w statucie.
 11. Do obowiązków wychowawcy należy:
  • poinformowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu na pierwszym spotkaniu z rodzicami, (w roku szkolnym 2011/2012 do 30 listopada 2011 r.),
  • współdziałanie z opiekunem projektu w ustalaniu zespołów projektowych,
  • monitorowanie udziału uczniów w realizacji projektu , dokonywanie zapisów dotyczących realizacji w zeszycie uwag i spostrzeżeń,
  • przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom,
  • komunikowanie się z opiekunem projektu w sprawie ustalenia oceny zachowania
 12. Obowiązki ucznia:
  • wybór zakresu tematycznego projektu,
  • omówienie i ustalenie z opiekunem zasad współpracy podczas realizacji projektu, podziału zadań w zespole,
  • czynne uczestniczenie w realizacji projektu, wywiązywanie się z przyjętych zadań,
  • publiczna prezentacja projektu.
 13. Prezentacja projektu odbywa się w trakcie konkursów międzyklasowych, uroczystości szkolnych( Dzień Patrona, święto Konstytucji 3 Maja, Wiosenada, itp.) lub na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych.
 14. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:
  • prezentacja multimedialna,
  • przewodniki, słowniki,
  • przedstawienia teatralne, inscenizacje,
  • konferencja naukowa połączona z wykładami,
  • forma plastyczna np. plakat, collage z opisami,
  • albumy,
  • model, makieta,
  • inne formy prezentacji, po uzgodnieniu z opiekunem.
 15. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 16. Kryteria oceniania zachowania, uwzględniające udział w realizacji projektu, zawarte są w statucie.
 17. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.
Propozycje tematów projektów edukacyjnych
Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej
na rok szkolny 2011/2012
Blok humanistyczny:
1.    Odkrywamy naszą małą ojczyznę (tradycje, obrzędy historia, kultura, współczesność).
2.    „To koledzy nasi, co pozostali młodzi” – prezentacja wybranych sylwetek Orląt Lwowskich.
3.    Szkolny słownik gwary uczniowskiej.
4.    Bohaterki powieści Małgorzaty Musierowicz warte poznania (obowiązuje znajomość całej Jeżycjady).
5.    Nagroda Nobla i jej polscy laureaci.
6.    Błędy językowe w wypowiedziach uczniów naszej szkoły.
7.    Pokolenie bohaterów „Kamieni na szaniec”.
8.    Wywiad z…
9.    Na planie filmowym (scenariusz).
10.    Na greckiej sali sądowej.
11.    List z wakacyjnej wycieczki w czasie.
12.    Album wspomnień.
13.    Boskie wieści.
14.    Wyzwól w sobie inwencję twórczą.
15.    Szkolny festiwal komedii.
16.    Małe i duże mitologiczne podróże.
17.    Złote myśli i aforyzmy w wybranych lekturach.
18.    Czy autorytety są wśród nas.
19.    O mojej szkole (historia szkoły, patron, sukcesy i osiągnięcia).
20.    Miejsce, w którym żyjemy.
21.    Mniejszości narodowe w Polsce.
22.    Demokracja dawniej i dziś.
23.    Polskie konstytucje.


Blok matematyczno - przyrodniczy:
1.    Parametry życiowe człowieka.
2.    Monografia zwierząt, roślin.
3.    Badanie stanu czystości powietrza.
4.    Wybitne postacie nauk matematyczno – przyrodniczych.
5.    Fizyka podróży.
6.    Bryły wokół nas.
7.    Dane statystyczne i ich interpretacja.
8.    Zakładamy własną firmę.


Blok językowy:
1.    „Wycieczka do Szwajcarii” – układanie planu wycieczki 3-dniowej.
2.    Zabytki Wiednia w formie albumu.
3.    Najciekawsze miejsca stolic krajów niemieckojęzycznych i/lub anglojęzycznych.
4.    Wiedza ogólna na temat krajów niemieckojęzycznych i/lub anglojęzycznych – najważniejsze informacje oraz ciekawostki w formie przewodnika lub albumu.
5.    Mozart – życie i twórczość w oparciu o zdjęcia i utwory muzyczne.
6.    Mój album rodzinny – album z opisami w języku angielskim lub niemieckim albo angielskim i niemieckim.
7.    Przewodnik po historycznych miejscach gminy w języku niemieckim lub angielskim albo angielskim i niemieckim.