Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej
Wiśniowa 76a
38-124 Wiśniowa
tel/fax: 17 2776-777
e-mail: wisgim@poczta.onet.pl


Kryteria oceny


§ 28


 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, który trwa do 18 roku życia. [6]
 2. Dyrektor Gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód.
 3. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
 4. Dyrektor Gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
 5. Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki wyznaczając nauczyciela opiekuna.

§ 29


 1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów regulują odrębna przepisy.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz formułowaniu wymagań i ocen.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

 4. Kryteria oceniania śródroczne i końcowe ustala się w stopniach według następującej skali:
  • stopień celujący – „6”
  • stopień bardzo dobry – „5”
  • stopień dobry – „4”
  • stopień dostateczny – „3”
  • stopień dopuszczający – „2”
  • stopień niedostateczny – „1”

 5. Dopuszcza się ocenę cząstkową ze znakiem „+” i „-” z wyjątkiem ocen krańcowych oraz:
  1. „nb” – oznaczającą nieobecność ucznia w czasie sprawdzianu,
  2. „np” – zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć,
  3. skreślony, [6]
  4. „bs” – brak stroju na lekcjach wychowania fizycznego,
  5. „+” – aktywność ucznia na zajęciach
  6. „-” – pasywność ucznia na lekcji brak zadania, zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, niezbędnych przyborów itp. [5]

 6. Przeliczenia „+” i „-” na oceny dokonuje nauczyciel według następujących zasad:
  • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał pięć „+” z przedmiotów, których tygodniowy przydział godzin wynosi więcej niż 3 godziny oraz trzy „+” z pozostałych przedmiotów,
  • ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał pięć „-” z przedmiotów, których tygodniowy przydział godzin wynosi więcej niż 3 godziny oraz trzy „-” zpozostałych przedmiotów.[5]§ 30


 1. W każdym semestrze nauczyciel zobowiązany jest do wystawienia co najmniej dwóch ocen cząstkowych.
 2. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego w ciągu semestru zgłaszania nieprzygotowania ucznia do zajęć, jeżeli w planie nauczania przedmiotu przypada jedna lub dwie godziny tygodniowo, natomiast w przypadku trzech lub więcej godzin tygodniowo uczeń ma możliwość dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania w ciągu semestru [6].
 3. Przy ustaleniu kryteriów oceniania stosuje się podział wymagań na: konieczne, podstawowe, rozszerzone, dopełniające i wykraczające.
 4. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
  1. nauczyciel ustala ocenę śródroczną i roczną jako średnią ważoną z ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w danym semestrze lub roku szkolnym,
  2. w razie nieobecności nauczyciela spowodowanej nagłymi przypadkami dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do dokonania klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uczniów. [6]
 5. Nauczyciel sprawdza i ocenia wypracowania klasowe oraz testy, sprawdziany w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od daty pisania pracy przez uczniów:
  1. jeżeli nauczyciel sprawdził wykonanie pracy, ale nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej, to wówczas stawia znak graficzny tzw. „parafkę”;
  2. wypracowania klasowe z języka polskiego uczniów sprawdzane są wg tych samych kryteriów, które obowiązują przy sprawdzaniu wypracowań domowych; [5]
  3. uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu w okresie 2.tygodni od daty podania jego wyników w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
  4. przyjmuje się następujące kryteria oceny sprawdzianów pisemnych:
   • od 0% do 30% ogólnej liczby punktów otrzymuje ocenę niedostateczną,
   • od 31% do 50% - dopuszczającą,
   • od 51% do 75% - dostateczną,
   • od 76% do 90% - dobrą,
   • od 91% do 100% - bardzo dobrą,
   • w przypadku uzyskania punktów odpowiadających ocenie bardzo dobrej i rozwiązaniu zadania dodatkowego uczeń uzyskuje ocenę celującą [6].[Zobacz] kryteria oceny form wypowiedzi z języka polskiego.§ 31


 1. Ustala się następujące kryteria wymagań na poszczególne stopnie:
  • podstawą do wyodrębnienia wymagań koniecznych jest ich niezbędność do kontynuowania nauki w szkole, przydatność w życiu codziennym oraz łatwość (dostępność dla ucznia) nauczanych zagadnień. Uczeń, który spełnia tylko te wymagania może uzyskać ocenę dopuszczającą;
  • wymagania podstawowe uwzględniają dodatkowo wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu na dalszych etapach kształcenia w klasach programowo wyższych. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne i podstawowe może uzyskać ocenę dostateczną;
  • wymagania rozszerzone stanowią pogłębienie wymagań podstawowych obejmując zagadnienia bardziej złożone, mniej typowe, średnio trudne do opanowania, użyte w pozaszkolnej aktywności intelektualnej ucznia. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzone może otrzymać ocenę dobrą;
  • wymagania dopełniające uwzględniają treści najtrudniejsze i najbardziej złożone na dalszym etapie nauczania, pobudzają twórczą aktywność i samodzielność intelektualną ucznia. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające może uzyskać ocenę bardzo dobrą;
  • wymagania wykraczające uwzględniają treści i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego przedmiotu w danej klasie, stymulują samodzielność i twórczość ucznia w rozwoju uzdolnień własnych oraz pobudzają go do biegłego posługiwania się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych programu nauczania danej klasy. Uczeń, który spełnia wymagania ze wszystkich pięciu poziomów wymagań lub osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym może otrzymać ocenę celującą;
  • uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych otrzymuje ocenę niedostateczną.

 2. Ocenianie ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych:
  1. śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
   • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
   • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
   • dbałość i honor o tradycje szkoły,
   • dbałość o piękno mowy ojczystej,
   • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
   • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
   • okazywanie szacunku innym osobom.

  2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
   • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
   • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, jeżeli uczeń otrzymał po raz pierwszy naganną ocenę roczną. [7]

  3. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną, nie kończy szkoły. [7]
  4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uprzednim zapoznaniu się z ocenami zachowania ustalonymi przez nauczycieli uczących w danej klasie, samooceną ucznia, oceną klasy wobec ucznia oraz w oparciu o:
   • dziennik lekcyjny,
   • dziennik zachowania ucznia,
   • indywidualne karty obserwacji ucznia,
   • inną dokumentację szkolną,
   • dokumentację sądu rodzinnego i policji.

  5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. [7]
  6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna przy zachowaniu wyżej wymienionej procedury.
  7. Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala się według skali:
   • wzorowe,
   • bardzo dobre,
   • dobre,
   • poprawne,
   • nieodpowiednie,
   • naganne [6].


 3. Kryteria oceny zachowania:
  1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz:
   • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
   • nie ma negatywnych uwag w zeszycie obserwacji i dzienniku lekcyjnym,
   • jest inicjatorem imprez klasowych i szkolnych i środowiskowych,

  2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą oraz:
   • stara się przyjmować na siebie dodatkowe zadania i w miarę możliwości rzetelnie je wypełnia,
   • kulturalnie wyraża się w szkole i poza nią,
   • bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły,
   • nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia,
   • nie spóźnia się na lekcje,
   • jest koleżeński.

  3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
   • dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych (np. nie uczestniczy w bójkach, nie pali papierosów, nie pije alkoholu),
   • wykonuje polecenia nauczycieli i pracowników szkoły,
   • z szacunkiem odnosi się do innych,
   • zachowanie ucznia w trakcie lekcji i na przerwach jest prawie zawsze zgodne z prawem szkolnym,
   • dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia,
   • stara się dostrzegać i naprawiać własne błędy,
   • kulturalnie wyraża się w szkole i poza nią,
   • liczba godzin nieusprawiedliwionych w półroczu nie przekracza 2.
   • liczba nieusprawiedliwionych spóźnień nie przekracza 3
   • nie przestrzega postanowień Statutu Gimnazjum

  4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, którego zachowanie w większości przypadków jest poprawne, ale sporadycznie zdarzają mu się wykroczenia np.:
   • nie wykonuje poleceń nauczycieli i pracowników szkoły,
   • nie przyjmuje na siebie dodatkowych zadań, a jeżeli je przyjmuje nie wykonuje ich rzetelnie,
   • sporadycznie spóźnia się do szkoły, opuścił nie więcej niż 7 godzin lekcyjnych w półroczu bez usprawiedliwienia,
   • rzadko włącza się w życie klasy i szkoły,
   • jest arogancki i złośliwy wobec kolegów.

  5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
   • swoim zachowaniem często narusza prawo szkolne,
   • nie dba o zdrowie własne (np. pali papierosy, wszczyna bójki),
   • wyśmiewa młodszych i słabszych,
   • kłamie, oszukuje, niszczy pomoce i sprzęt szkolny,
   • opuścił nie więcej niż 15 godzin bez usprawiedliwienia w półroczu,
   • spóźnia się na lekcje,
   • używa wulgaryzmów.

  6. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
   • wchodzi w konflikt z prawem,
   • dopuszcza się kradzieży,
   • szkodzi swojemu zdrowiu, używa środków odurzających (alkohol, tytoń, narkotyki) i nakłania innych do ich zażywania,
   • wagaruje,
   • wymusza na słabszych zachowanie godzące w ich godność własną,
   • nie przejawia chęci poprawy. [6]


 4. Do oznaczania obecności uczniów na zajęciach stosuje się następujące symbole:
  1. „|” – nieobecność
  2. „+” – nieobecność usprawiedliwiona,
  3. „S” – spóźnienie,
  4. „S”- spóźnienie usprawiedliwione,
  5. „N” – nieobecność nieusprawiedliwiona, [5]
  6. „wycieczka” – uczeń jest na wycieczce szkolnej, [7]
  7. „zawody” - uczeń jest na zawodach, konkursach szkolnych. [7]

 5. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia do dwóch tygodni u wychowawcy w formie pisemnej lub ustnej, bądź przedstawiają zaświadczenie lekarskie. [5]

§ 32


 1. Termin i forma poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych:
  1. o ocenach cząstkowych rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na bieżąco poprzez informację w zeszycie ucznia lub w czasie dyżurów nauczycielskich, dni otwartych i narad z rodzicami,
  2. o zagrożeniu ucznia roczną oceną niedostateczną lub nagannym zachowaniem rodzice (prawni opiekunowie) powiadamiani są pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez wychowawcę klasy na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
  3. o przewidywanych dla ucznia ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych powiadamiają ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a rodziców ucznia (prawnych opiekunów) powiadamia pisemnie wychowawca klasy.

 2. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  1. uczniowie w terminie do dwóch dni po zapoznaniu się z ocenami z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania mogą wnioskować do nauczyciela lub wychowawcy o możliwość uzyskania oceny wyższej o jeden stopień od przewidywanej z wyjątkiem poprawy na ocenę najwyższą,
  2. w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych uczeń może wnioskować o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana, jeśli spełnia następujące warunki:
   • w ciągu roku szkolnego poprawił 50% ocen najniższych uzyskanych ze sprawdzianów,
   • średnia ocen ze sprawdzianów jest co najmniej taka jak ocena przewidywana. Jeśli uczeń chce uzyskać ocenę równa ocenie z pierwszego półrocza to sprawdzian obejmuje zakres wiadomości i umiejętności tylko z drugiego półrocza. Jeśli w pierwszym półroczu uczeń uzyskał ocenę taką, jak przewidywana roczna, to sprawdzian obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z całego roku szkolnego.

  3. w zakresie przedmiotów humanistycznych uczeń nie może wnioskować o możliwość uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, jeżeli w ciągu roku z 50% prac pisemnych otrzymał ocenę o dwa stopnie niższą od oceny, o którą wnioskuje;
  4. nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu ustalającego ocenę roczna nie później niż dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady;
  5. na wniosek ucznia, zgodnie z warunkami określonymi w pkt.1 wychowawca klasy zobowiązany jest do ponownego przeanalizowania i ustalenia oceny;
  6. o ustalonej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania uczeń jest powiadamiany najpóźniej jeden dzień po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady. [6]
  7. na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, są niezwłocznie udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Fakt ten odnotowuje się na pracy pisemnej poprzez zapisanie daty i złożenia podpisu przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).§ 33


 1. Procedura egzaminu sprawdzającego:
  1. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
  2. zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
  3. w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor Szkoły niezwłocznie powołuje komisję.

 2. W skład komisji wchodzą:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   • dyrektor szkoły,
   • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   • dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,

  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   • dyrektor szkoły,
   • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
   • wychowawca klasy,
   • pedagog,
   • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
   • przedstawiciel Rady Rodziców.


 3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.


§ 34


 1. Procedura egzaminu klasyfikacyjnego:
  1. uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do jej ustalenia z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie ucznia;
  2. uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;
  3. na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
  4. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się również wobec ucznia realizującego na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą;
  5. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego;
  6. pisemny wniosek składają zainteresowane osoby w terminie do 7 dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego do dyrektora szkoły, dyrektor szkoły w terminie do zakończenia zajęć edukacyjnych powołuje co najmniej trzyosobową osobową komisję i wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego. W skład komisji wchodzi dyrektor, nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) może uczestniczyć przedstawiciel Rady Rodziców;
  7. uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna i może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;
  8. ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, może być zmieniona zgodnie z § 33 ust. 1 pkt.3 [6]§ 35


 1. Procedura egzaminu poprawkowego:
  1. egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych z wyjątkiem klasy III.
  2. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych,
  3. dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich w danym roku szkolnym ustala termin egzaminu poprawkowego i powołuje co najmniej trzyosobową komisję do przeprowadzenia egzaminu,
  4. w skład komisji wchodzą:
   • dyrektor,
   • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   • nauczyciel prowadzący takie same bądź pokrewne zajęcia edukacyjne,

  5. uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego powtarza klasę z zastrzeżeniem punktu 7,
  6. uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września,
  7. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki gimnazjum promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są kontynuowane w klasie programowo wyższej.

 2. Po każdym rodzaju egzaminów, o których mowa w §33 – 35 sporządza się protokół, który wraz z pracami pisemnymi i zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach ucznia dołączany jest jako załącznik do arkusza ocen ucznia.