Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej
Wiśniowa 76a
38-124 Wiśniowa
tel/fax: 17 2776-777
e-mail: wisgim@poczta.onet.pl


Szkolny Program Profilaktyki
Gimnazjum
im. Orląt Lwowskich
w WiśniowejProgram profilaktyki w naszej szkole stawia sobie za cel wyposażenie swych odbiorców – w tym przypadku uczniów, rodziców i nauczycieli – nie tylko w rzetelną wiedzę, ale także w ważne umiejętności.

W oparciu o obowiązujące akty prawne (Ustawa o systemie oświaty, Konstytucja RP, Deklaracja o Prawach Dziecka, Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001r., Rozporządzenie MEN z dnia 19 czerwca 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Rozporządzenie MENiS z dnia 15 stycznia 2000r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, ustanawia się następujące działania profilaktyczne:

Po przeprowadzeniu ankiet, zebraniu wniosków na radzie pedagogicznej oraz spotkaniu zespołu wychowawców zostały wyłonione następujące problemy główne do realizacji w programie profilaktyki w roku szkolnym 2015/2016:
 • wulgaryzmy
 • palenie papierosów
 • zachowanie agresywne


W związku z powstałymi problemami postanowiliśmy podjąć następujące działania:
Działania do realizacji Sposób realizowania oraz wykonawcy

 1. Zwrócenie uwagi uczniów na różnorodność języka polskiego.
 2. Uświadomienie rodziców o tym, w jaki sposób wypowiadają się, jak wulgarnych słów używają ich dzieci.


 1. Wychowawcy w ramach godzin wychowawczych, każdy nauczyciel, pedagog szkolny podczas zajęć wychowawczych i każdy pracownik szkoły.
 2. Spotkania z rodzicami w ramach „wywiadówek” – wychowawcy, pedagog szkolny.


 1. Wyposażenie uczniów, rodziców, nauczycieli w podstawowy zasób wiedzy o uzależnieniach, ich konsekwencjach oraz sposobach uzyskania pomocy.
 2. Ukazanie zdrowotnych, społecznych i moralnych następstw nikotynizmu.
 3. Zachęcanie do podejmowania własnych aktywności na polu profilaktyki uzależnień.  • teatralne spektakle profilaktyczne
  • zajęcia profilaktyczne dla uczniów prowadzone przez wychowawców, pedagoga szkolnego, nauczyciela biologii, pielęgniarkę szkolną
  • uświadomienie rodzicom jak dużym zagrożeniem są nałogi (sprzedawanie nieletnim papierosów i alkoholu jest karalne – 2 lata więzienia)
  • Indywidualne rozmowy z uczniami, o których wiemy, że są w grupie „pierwszego ryzyka”, że eksperymentują z papierosami i alkoholem oraz rozmowy z ich rodzicami
  • organizowanie na terenie szkoły spotkań ze specjalistami dla uczniów i ich rodziców


  • filmy z zakresu problematyki antynikotynowej
  • spotkania z policjantem oraz pielęgniarką


  • promocja zdrowia prowadzona w szczególności przez nauczyciela biologii i pielęgniarkę szkolną
  • proponowanie i wpajanie uczniom umiejętności spędzania wolnego czasu „na trzeźwo” (bez papierosów i alkoholu) 1. Uwrażliwienie uczniów na wszechobecność w życiu codziennym przejawów przemocy.
 2. Ukazanie uczniom źródeł zachowań agresywnych i ich skutków osobistych oraz społecznych.  • zajęcia w ramach godzin wychowawczych na temat agresji, przemocy
  • spotkanie policjanta z młodzieżą i prelekcja na temat „Nieletni wobec prawa”


  • zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym, z wychowawcami, projekcje filmów tematycznych
  • zajęcia usprawniające umiejętności rozwiązywania konfliktów koleżeńskich
  • ćwiczenia empatii
Do realizacji działań profilaktycznych potrzebna jest współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi dzieci, rodzinę oraz szkołę. Te instytucje to: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Policja, PPP w Strzyżowie, GOPS w Wiśniowej.

Ze względu na stopień zagrożenia w podejmowaniu zachowań ryzykownych mam y w naszej szkole młodzież z dwóch grup ryzyka. Wskazują na to przeprowadzone wśród uczniów ankiety.

Tak więc pierwsza grupa tzw. „niskiego ryzyka”, do której należy młodzież będąca jeszcze przed inicjacją, czyli nie podejmująca zachowań ryzykownych.

Grupa druga tzw. „pierwszego ryzyka”, do której zaliczamy osoby, które podjęły choć jedno zachowanie ryzykowne tzw. „eksperymentatorzy”.

Ewaluacja programu odbywa się na bieżąco, jak również z końcem roku szkolnego przeprowadzona zostanie ewaluacja mająca na celu wprowadzenie zmian, poprawek i ulepszenia całego programu.