Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej
Wiśniowa 76a
38-124 Wiśniowa
tel/fax: 17 2776-777
e-mail: wisgim@poczta.onet.pl

Szkolny konkurs poetycki pod hasłem: „Jestem w tym pejzażu, miejsca swego szukam”

Regulamin szkolnego konkursu poetyckiego
z okazji obchodów 650 – tej rocznicy powstania wsi:
Wiśniowa, Markuszowa i Niewodna


I. ORGANIZATOR - Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

II. CELE KONKURSU:
- doskonalenie umiejętności poetyckich,
- rozwijanie uzdolnień humanistycznych,
- podniesienie zainteresowania uczniów swoją „małą ojczyzną”,
- kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży,
- zaangażowanie uczniów w obchody rocznicowe;

III. ADRESACI KONKURSU – wszyscy uczniowie Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

IV. ZASADY KONKURSU
- zadaniem uczniów jest napisanie wiersza (minimum dwie strofy) na temat związany z miejscowością, świętującą jubileusz powstania,
- każdy uczestnik powinien napisać wiersz samodzielnie,
- prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego,
- prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem (imię i nazwisko autora, klasa);

V. TERMIN KONKURSU
Konkurs trwa od 07.03.2016r. do 06.05.2016r. Prace należy przekazać p. Jolancie Basamanii lub p. Ewie Plezi.

VI. OCENA PRAC
W celu oceny prac przyjmuje się następujące kryteria:
- indywidualny i twórczy pomysł,
- stylistyka, ortografia, interpunkcja,
- zgodność z tematyką;

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Ogłoszenie wyników nastąpi do końca maja 2016r. Wyróżniające się prace zostaną ocenione oceną celującą (cząstkową) z j. polskiego.
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
b. nie narusza praw autorskich osób trzecich;
• Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone - nie będą brane pod uwagę.
• Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestników podanych na odwrocie prac na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
• Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
• Zgłoszone do konkursu prace pozostają do dyspozycji organizatorów.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie!

Wpisał: Piotr Ziemba
Admin, 07.03.2016